Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 2 april 2019
1. 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema).

2. Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

Brief - met bijlagen - van de minister van infrastructuur en Waterstaat van 25 maart 2019 (31936, G)

De commissie besluit op 9 april 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

3. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief - met bijlage - van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 27 maart 2019 (Verslag schriftelijk overleg (35000 XII, F))

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie inzake toezegging T02446 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 9 april 2019.

4. Terugblik deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering

De commissie bespreekt de deskundigenbijeenkomst asbestverwijdering, die op 26 maart 2019 heeft plaatsgevonden, in het kader van het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675). Naar aanleiding daarvan besluit zij op 16 april 2019 inbreng voor verslag te leveren (dit was nader voorlopig verslag).

5. Mededelingen en informatie

De commissie streeft ernaar de wetsvoorstellen wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013) en verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) plenair te behandelen vóór de komende Kamerwisseling. Voor beide voorstellen geldt het voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen. Voor wetsvoorstel 35013 heeft de commissie reeds een voorkeur uitgesproken voor 21 mei 2019.

De commissie verzoekt evenwel deze voorstellen mee te nemen in een door de griffie op te stellen evenwichtige, Kamerbrede planning van alle wetsvoorstellen waarover naar verwachting nog in de laatste weken voorafgaand aan de Kamerwisseling een plenair debat zal worden gevoerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer