Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 maart 2019
1. 35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema) en Partij voor de Dieren (Koffeman).

2. 34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

De commissie besluit dit agendapunt op 26 maart 2019 te laten terugkomen, om de planning van de behandeling van dit wetsvoorstel te bespreken.

3. Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK van 14 maart 2019 in reactie op brief van 8 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 32637, J)

De commissie besluit op 2 april 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

4. Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Brief van de minister van LNV van 14 maart 2019 in reactie op brief van 7 februari 2019 (verslag schriftelijk overleg 35000 XIV, G)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 14 maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van toezegging T02665 als voldaan te beschouwen.

5. Mededelingen en informatie

Het lid (Reuten) informeert naar de beantwoording van de brief van de commissie van 1 februari 2019 inzake de cijfers geldende (EU)wet- en regelgeving (29515), waarvan de reactietermijn al enkele weken is verstreken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer