Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 maart 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)

- IWO-prioriteiten

De commissie besluit, in vervolg op eerdere besluitvorming in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), het volgende.

- Op 26 maart 2019 vindt een technische briefing plaats over de Invoeringswet Omgevingswet.
- Op 2 of 9 april 2019 zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor de externe ondersteuning uitgenodigd zal worden.
- Op 23 april 2019 zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor organisaties uitgenodigd zullen worden uit de uitvoeringspraktijk.

De commissie verzoekt tevens de staf enkele vragen inzake de Integrale Adviescommissie Omgevingswet door te geleiden naar het ministerie van BZK.

De commissie besluit voorts zich in de periode tot de komende Kamerwisseling te richten op de behandeling van de wetsvoorstellen Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) en Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer