35.145

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaalDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) regelt dat de bepalingen over het lerarenregister en het professioneel statuut uit de verschillende onderwijswetten worden geschrapt.

Het lerarenregister verplicht iedere leraar die op basis van een relevant hoger onderwijs-getuigschrift (bewijs van bevoegdheid) onderwijs geeft zich te registreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet deze leraar elke vier jaar aantonen dat hij zijn bekwaamheid heeft onderhouden. Lukt dat niet, dan mag hij geen onderwijs meer geven tot hij alsnog aan deze criteria voldoet. De regering heeft echter besloten het lerarenregister voorlopig niet wettelijk verplicht te stellen.

De initiatiefnemers menen dat er onevenredig veel nadruk is komen te liggen op het lerarenregister en dat het niet verstandig is om vast te blijven houden aan het lerarenregister in deze vorm. Verder vinden zij het onwenselijk dat het lerarenregister inmiddels voor een aanmerkelijk deel in de onderwijswetten is verankerd, terwijl duidelijk is dat het beoogde verplichte register gedurende een lange en nog niet overzienbare termijn buiten werking zal zijn.

Het kabinet communiceert dat het lerarenregister wordt uitgefaseerd en dat het geleidelijk overgaat naar een lerarenportfolio. Daarmee is de essentie van het wettelijk systeem in het geding. De initiatiefnemers menen dat de wetgeving in ieder geval niet ongewijzigd kan blijven bestaan.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: VVD en ChristenUnie.

De fractie van het CDA wenst geacht te worden tegen dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PVV en PvdD.

Tegen: VVD en ChristenUnie.


Kerngegevens

ingediend

18 februari 2019

titel

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

45