Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 februari 2019
1. 34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden en een deskundigenbijeenkomst te organiseren. Zij streeft ernaar vóór 1 april 2019 inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag.

2. 35013

Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Kuiper).

3. Rondvraag

Het lid Flierman (CDA) vraagt of bekend is wanneer de Tweede Kamer plenair debatteert over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986). De griffier antwoordt dat het plenaire debat voorzien is voor week 8.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer