Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 januari 2019
1. 34534

Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester), PvdD (Van Leeuwen) en SGP (Schalk).

2. Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

Op verzoek van het lid Van Rij (CDA) wordt de datum van inbreng voor schriftelijk overleg aangehouden tot 5 februari 2019.

3. Invest-NL

Afschrift van brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL (28165, Q)

De commissie besluit op 12 februari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

Brief van de minister van LNV van 22 januari 2019 (EK 35.000 XIV, F)

Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit de conceptbrief op 5 februari 2019 ter vaststelling te agenderen.

Voorts besluit de commissie de status van de toezegging T02665 te handhaven op openstaand.

5. Recente cijfers aangaande de geldende wet- en regelgeving

Verslag schriftelijk overleg (29515, D)

Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

6. Mededelingen en informatie

De commissie besluit af te zien van het wetgevingsfiche met betrekking tot het Wetsvoorstel toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer