Stemming moties Belastingplan 2019Verslag van de vergadering van 18 december 2018 (2018/2019 nr. 13)

Aanvang: 14.18 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Belastingplan 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019),

te weten:

de motie-Ester c.s. over het jaarlijks indexeren van de maximaal onbelaste vrijwilligersvergoeding (35026, letter G);

de motie-Sent c.s. over de gevolgen van de verhoging van de btw voor verschillende inkomensgroepen (35026, letter H);

de motie-Sent c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan (35026, letter I);

de motie-Van Leeuwen c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van een zwaardere belasting van dierlijke producten (35026, letter J).

(Zie vergadering van 11 december 2018.)


De voorzitter:

We stemmen over alle bij de behandeling van dit wetsvoorstel ingediende moties bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Ester c.s. (35026, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sent c.s. (35026, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sent c.s. (35026, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Leeuwen c.s. (35026, letter J).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en de SP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, de OSF, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.