35.108

Wet implementatie prospectusverordeningDit wetsvoorstel implementeert de EU-verordening nr. 2017/1129PDF-document (de prospectusverordening) in de Nederlandse wetgeving. De prospectusverordening vervangt de EU-Richtlijn 2003/71/EG (de prospectusrichtlijn 2003) die met de Wet van 23 juni 2005 tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in de Nederlandse wetgeving werd geïmplementeerd.

Het is van belang dat informatie over de aanbieding of toelating van effecten openbaar gemaakt wordt met het oog op de bescherming van de belegger, zodat informatieongelijkheid tussen de belegger en de uitgevende instelling wordt weggenomen. Door deze openbaarmaking te harmoniseren wordt het gebruik van het grensoverschrijdend paspoort bevorderd, waarmee ook de efficiënte werking van de interne markt wordt bevorderd. Verder zouden uitgevende instellingen, aanbieders en personen die tot de handel op een gereglementeerde markt wensen te worden toegelaten in de verschillende lidstaten aan andere regels onderworpen zijn en prospectussen die in een gegeven lidstaat zijn goedgekeurd, zouden mogelijk niet bruikbaar zijn in andere lidstaten. Dit verschil in nationale regelingen zou leiden tot een versnippering van de interne markt.

Voor de goede werking van de interne markt en om de omstandigheden te verbeteren waarin met name de kapitaalmarkten functioneren, alsmede om een hoog niveau van bescherming van de consument en de belegger te waarborgen heeft de Europese Uniewetgever harmonisatie van de regels van belang geacht. De (implementatie van de) prospectusverordening moet daaraan bijdragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer (EK, A) heeft het voorstel op 18 april 2019 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 mei 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 december 2018

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

14