35.030, F

Motie-Köhler (SP) c.s. over de investeringsruimte voor woningcorporatiesIn deze motie wordt de regering verzocht om, als mocht blijken dat door de verhuurdersheffing en de hogere vennootschapsbelasting als gevolg van de voorgenomen beperking van de renteaftrek de investeringsruimte voor woningcorporaties onvoldoende is om de afgesproken programma’s voor nieuwbouw en verduurzaming in de komende jaren uit te kunnen voeren, met aanvullende maatregelen te komen zodat deze programma’s alsnog gerealiseerd kunnen worden.Kerngegevens

nummer 35.030, F
ingediend 11 december 2018
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 verworpen. SGP, PvdA, Groenlinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden voor.
indiener(s) F. Köhler (SP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
H.A. Binnema (GroenLinks)
H. ten Hoeve (OSF)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)

Bijzonderheden

Deze motie werd ingediend tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a. op 11 december 2018.

Eerder was tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 20 november 2018 de motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over de belastingdruk voor woningcorporaties (EK 35.000, I) ingediend. Die motie was op 27 november 2018 aangehouden om later betrokken te worden bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 c.a..