35.104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijsDoelstelling van dit wetsvoorstel is schoolbesturen meer ruimte geven de lokale samenwerking op te zoeken en gezamenlijk in de regio een toekomstbestendig onderwijsaanbod te realiseren, waarbij de schoolbesturen de keuzevrijheid van leerlingen en ouders kunnen blijven borgen.

Samenwerking tussen schoolbesturen is in sommige situaties noodzakelijk om een breed en divers onderwijsaanbod in stand te houden, bijvoorbeeld bij dalende leerlingenaantallen. Het biedt besturen bovendien mogelijkheden om kleinere scholen open te houden en zo het onderwijs voor de individuele leerling en leraar toegankelijk, herkenbaar en overzichtelijk te houden.

Verder regelt voorstel dat bij een institutionele fusie in het voortgezet onderwijs – wanneer het vereiste percentage overlap in voedingsgebieden niet gehaald wordt – de scholen enkel institutioneel kunnen fuseren als de vestigingen van de betrokken scholen in dezelfde of aangrenzende gemeente of gemeenten liggen.

Onder het funderend onderwijs wordt verstaan: het primair onderwijs (po), het (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en het voortgezet onderwijs (vo).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 10 september 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 16 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: SGP, CDA, VVD, 50PLUS, D66 en ChristenUnie.

Tegen: FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, PvdA, OSF, PVV en PvdD.

Tijdens de plenaire behandeling op 9 juni 2020 is de motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis ten behoeve van de Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel (EK, G) ingediend. De motie is op 16 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Otten, Groenlinks, SP, PvdA, OSF en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2018

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

44