Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 4 december 2018
1. 34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Stienen), PVV (Van der Sluijs), SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Binnema).

De commissie blijft tevens bij haar besluit van vorige week om een commissievraag op te nemen in het voorlopig verslag over de uitvoering van de in de Tweede Kamer aangenomen motie-Ziengs en Von Martels (TK 34675, nr. 18) inzake een verbod op asbestdaken per 31 december 2024.

2. Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van EZK, van 21 juni 2018 (33136, C/16 - tweede herdruk)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Binnema). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

(Op 5 december 2018 heeft de fractie van GroenLinks laten weten af te zien van het leveren van inbreng)

3. Nabespreking technische briefing DSO

De commissie bespreekt de technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), d.d. 27 november 2018, na. Naar aanleiding daarvan besluit zij het ministerie van BZK te verzoeken een uitgebreide nadere technische briefing te verzorgen op 15 januari 2019.

De commissie laat de mogelijkheid open in schriftelijk overleg te treden met de minister van BZK over het DSO na de hiervoor genoemde technische briefing.

Voorts overweegt de commissie een deskundigenbijeenkomst over het DSO te houden wanneer de Invoeringswet Omgevingswet (34986) in de Eerste Kamer in behandeling wordt genomen..

4. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) en wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen woningbouw en het faciliteren duurzame ontwikkeling (35013).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer