Dit voorstel regelt de (volledige) invoering van een abonnements­tarief voor cliënten die gebruik maken van maat­schap­pelijke onder­steuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Dit abonnements­tarief wordt vorm­gegeven door invoering van een vaste maximum eigen bijdrage. Het inkomen wordt als gevolg hiervan voortaan niet meer betrokken bij het vast­stellen van de hoogte van de eigen bijdrage. In artikel 2.1.4, derde lid, van Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is geregeld welke algemene voorzieningen onder het abonnementstarief vallen. Daarnaast kan de gemeente nog andere algemene voorzieningen aanwijzen die onder het abonnementstarief vallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2019 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

26 november 2018

titel

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

41