Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 november 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren (35.012)

- 35011

Elektronische openbaarmaking processen-verbaal van stembureaus en opgaven van burgemeesters van aantallen uitgebrachte stemmen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

- 35012

Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

- 35012, A

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit in verband met vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland; Vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren

Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Kiesbesluit en het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland (35012, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.

- 35016

Mogelijke toewijzing extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 4 december 2018. Tevens stelt de commissie voor op die dag het voorbereidend onderzoek te houden indien er fracties zijn die inbreng wensen te leveren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman