Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 20 november 2018
1. 34675

Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 december 2018.

In het voorlopig verslag zal in ieder geval een commissievraag opgenomen worden over de uitvoering van de in de Tweede Kamer aangenomen motie-Ziengs en Von Martels (TK 34675, nr. 18) inzake een verbod op asbestdaken per 31 december 2024.

De commissie verzoekt de staf het Ontwerpbesluit tot wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 (verbod op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking), dat in maart 2015 is voorgehangen bij de Kamer, aan het agendapunt van het voorbereidend onderzoek te koppelen.

2. 34914

Implementatie Vierde spoorwegpakket

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), SP (Meijer), PvdA (Fiers), GroenLinks (Binnema) en ChristenUnie (Kuiper).

3. Structuurvisie Ondergrond

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van EZK, van 21 juni 2018 (33136, C/16 - tweede herdruk)

De commissie besluit op 4 december 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

4. Wettelijke evaluatie NIWO 2013 - 2018

Brief van de minister van I&W van 8 november 2018 (33485, A)

De commissie besluit de brief van 8 november 2018 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer