Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 11 september 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027 (34.998)

- Commissievoorstellen Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2021 - 2027

BNC-fiches sectorverordeningen

De commissies bespreken het schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstel voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (EK 34.998, A) en besluiten op dit moment niet in nader schriftelijk overleg te treden. De commissies besluiten eveneens om een verzoek van het IPO voor een gesprek over het Europese cohesiebeleid en het GLB te delen met de betrokken vakcommissies.
De commissies besluiten de behandeling van het MFK voor 2021-2027 in een van de eerstkomende vergaderingen opnieuw te agenderen en verzoeken de staf om hiervoor een behandelvoorstel op te stellen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman