35.007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijsStudenten die vallen onder het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs kunnen, naast de reisvoorziening en een eventuele aanvullende beurs, gebruikmaken van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen voor de kosten van studie en levensonderhoud. Dit geldt voor studenten die op of na 1 september 2015 aan een bachelor of master begonnen zijn.

Om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren is in het regeerakkoord de maatregel opgenomen om de rente op studieleningen onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van op de 5-jaarsrente. Dit wetsvoorstel voorziet daarin. De gemiddelde rentesubsidie van de overheid aan de student wordt hiermee verkleind.

Het stelsel blijft toegankelijk voor iedereen omdat de leenmogelijkheden tijdens de studie voor iedereen beschikbaar blijven en de sociale voorwaarden waarborgen dat studenten ook in de toekomst alleen bij voldoende inkomen een (klein) deel van dat inkomen hoeven te besteden aan het aflossen.

De 10-jaarsrente gaat gelden voor studenten die op of na 1 januari 2020 beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: D66, VVD, CDA en de ChristenUnie.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FVD.

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 27 mei en 28 mei 2019.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het wetsvoorstel bij brief van 20 juni 2019 (EK, H) ingetrokken.

De minister had de Eerste Kamer bij brief van 3 juni 2019 (EK, G) al gemeld dat zij het voornemen had het wetsvoorstel in te trekken in verband met het ontbreken van voldoende draagvlak in de Eerste Kamer.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2018

titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

47