34.264, K

Motie-Ten Hoeve (OSF) c.s. over het extra waarborgen van de positie en belangen van de Omrop Fryslân binnen de Regionale Publieke OmroepIn deze motie wordt de regering verzocht een mediaraad voor Fryslân in te stellen waarin onafhankelijke kennis en deskundigheid worden samengebracht, waarbij deze raad een extra waarborg voor de provincie Fryslân vormt om het belang van de Friese taal, cultuur en identiteit en in het verlengde daarvan de positie van Omrop Fryslân binnen het geheel van de RPO te verzekeren;

verder wordt de regering verzocht deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met voornoemde posities en belangen waaronder een instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en bij de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop en een zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, televisie en internet;

tevens wordt de regering verzocht om deze mediaraad een adviesrecht te geven voor de benoeming van de bestuurder van de RPO die het onderwerp Friese taal, cultuur en identiteit in zijn portefeuille heeft;

ook wordt de regering verzocht verder om de budgetten van Omrop Fryslân, na verwerking van de bezuinigingen, op het zelfde programmatische activiteitenniveau te waarborgen;

tenslotte wordt de regering verzocht op grond van het bovenstaande in samenspraak met de RPO, Omrop Fryslân en de Provincie Fryslân tot een regeling te komen en dit vast te leggen in de Bestuursafspraak Friese taal en cultuur.Kerngegevens

nummer 34.264, K
ingediend 1 maart 2016
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 15 maart 2016 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) H. ten Hoeve (OSF)
mede ondertekend door M.H. Bikker (ChristenUnie)
J.G. Nagel (50PLUS)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)