31.466, Y

Gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het niet voldoen van regionale elektronische patiëntendossiers aan eisen in wetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht binnen de wettelijke kaders van WBP, BIG en WGBO te komen tot een nadere wettelijke regeling van:

  • normen en standaarden voor zowel digitale dossiervorming en –ontsluiting, als de overdracht van gegevens
  •  eisen met betrekking tot de veiligheid,
  • toezicht, handhaving en sancties,
  •  inzage door de patiënt, het verstrekken van afschrift aan de patiënt en transport van gegevens op verzoek van de patiënt,

teneinde veilig digitaal transport van gegevens (zowel pull als push) mogelijk te maken tussen zorgverleners binnen een regio.

Verder wordt de regering verzocht de mogelijkheden te onderzoeken van een elektronische zorgpas, die recht doet aan de zeggenschap van de patiënt over het eigen medisch dossier.Kerngegevens

nummer 31.466, Y
ingediend 29 maart 2011
gewijzigd 5 april 2011
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 5 april 2011 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. SGP, ChristenUnie, CDA, VVD, PvdD, SP, PvdA en GroenLinks stemden voor
indiener(s) I.Y. Tan
mede ondertekend door G. van den Berg
H.M. Dupuis (VVD)
J. Hamel
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
afgevallen ondertekenaar(s) J.W.M. Engels (D66)
dossier(s) Elektronisch patiëntendossier (31.466)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)