31.249, E

Motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. inzake tandartszorg voor illegalenIn deze motie wordt de regering verzocht de tandartszorg voor illegalen vanwege de te verwachten behandelingsonmacht toch onder medisch noodzakelijke zorg te laten vallen en dientengevolge zorgaanbieders in aanmerking te laten komen voor een bijdrage van het CVZ.Kerngegevens

nummer 31.249, E
ingediend 28 oktober 2008
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus ingetrokken op 1 juni 2010
indiener(s) T.M. Slagter-Roukema (SP)
mede ondertekend door G. van den Berg
J.J.A.H. Klein Breteler
J.P. Laurier
P.L. Meurs
K. Putters
dossier(s) Tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor illegale vreemdelingen (31.249)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)

Bijzonderheden

De motie is op 28 oktober 2008 aangehouden na een toezegging door de minister.

De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft bij brief van 19 mei 2009 de minister gevraagd om informatie over de uitkomsten van de door hem naar aanleiding van de toezegging gemaakt afweging.

De commissie heeft op 13 juli 2009 een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen over de eerste rapportage van het CVZ in relatie tot de toegang tot tandheelkundige zorg voor illegalen ( EK 31.249, H ).

De commissie heeft op 8 september besloten de motie aan te houden totdat de resultaten van het toegezegde onderzoek en de reactie van de minister hierop bekend zijn.

De commissie heeft op 2 februari 2010 de brief van de minister van 10 november 2009 inzake de toezegging (EK 31.249, I herdruk en bijlage) voor kennisgeving aangenomen.

De motie is op 1 juni 2010 tijdens de plenaire vergadering ingetrokken.