31.201 nr. 3, C

Motie-Putters (PvdA) c.s. over een nieuwe analyse voor de herinrichting van het adviesstelselIn deze motie wordt de regering verzocht om een nieuwe analyse voor de herinrichting van het adviesstelsel te presenteren, waarbij wordt ingegaan op:

  • de variëteit in functies van vaste adviescolleges, van planbureaus en overige kennisinstituten,
  • de variëteit aan sectoren en beleidsvraagstukken die in meerjarig perspectief, ook intersectoraal, continue en consistente analyse vereisen,
  • de versterking van brede informatievoorziening voor en onafhankelijk deskundig advies aan het parlement,
  • de wenselijkheid van gevraagde èn ongevraagde advisering door de adviescolleges,
  • het vergroten van zowel de bruikbaarheid van adviezen als de bewaking van de ruimte voor tegenspraak,
  • het benutten van de mogelijkheden die de Kaderwet adviescolleges biedt om verbeteringen in het adviesstelsel aan te brengen, mede in het licht van eerdere en aangekondigde evaluaties van de Kaderwet adviescolleges,


Kerngegevens

nummer 31.201 nr. 3, C
ingediend 4 maart 2008
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 maart 2008 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. De fractie van de VVD stemde tegen
indiener(s) K. Putters
mede ondertekend door M.L. Bemelmans-Videc
J.W.M. Engels (D66)
G. Holdijk (SGP)
J.P. Laurier
A. Vliegenthart
dossier(s) Nota Vernieuwing Rijksdienst (31.201 nr. 3)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)

Bijzonderheden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze analyse in de vorm van de notitie "De kwaliteit van de verbinding: advies & kennis voor de rijksoverheid in de 21ste eeuw" (EK 31.201, D met bijlage) op 7 oktober 2008 aangeboden.