30.644, I

Motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. inzake een tijdelijke maatregel met betrekking tot het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelenIn deze motie wordt de regering verzocht een tijdelijke maatregel te treffen in afwachting van de harmonisatie van de rechtspositieregelingen van jeugdigen met ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen en in die overgangsperiode aan te sluiten bij de bepalingen van de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen.Kerngegevens

nummer 30.644, I
ingediend 18 december 2007
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Ingetrokken op 18 december 2007.
indiener(s) A.C. Quik-Schuijt (SP)
mede ondertekend door A.W. Duthler (VVD)
J.W.M. Engels (D66)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.Y. Linthorst (PvdA)
P.L. Meurs
T.M. Slagter-Roukema (SP)
C. P. Thissen (GroenLinks)
dossier(s) Jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugzorg) (30.644)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Jeugd en Gezin (VWS/JG)

Bijzonderheden

Ingetrokken door het lid Quik-Schuijt nadat de minister van Justitie het in de motie gevraagde aan de Kamer toezegde.