T02581

Toezegging Mogelijke reductiedoelstelling kinderarmoede (34.775)De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal - naar aanleiding van vragen van de leden Rombouts (CDA, Don (SP) en Ester (ChristenUnie) - het SCP, CBS en CPB verzoeken een verkenning uit te voeren naar armoede-indicatoren voor kinderarmoede. Voorts zal de staatssecretaris, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja, welke, en de Kamer hierover begin 2019 informeren.


Kerngegevens

Nummer T02581
Status voldaan
Datum toezegging 20 juni 2018
Deadline 1 februari 2019
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden H.M. Don (SP)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts (CDA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen armoede-indicatoren
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
kinderarmoede
reductiedoelstelling
Sociaal en Cultureel Planbureau
Kamerstukken Miljoenennota 2018 (34.775)


Uit de stukken

Kamerstukken I, 2017-2018, 34775, AD, p.7

De heer Rombouts (CDA): Bent u bereid om - gezien de schrijnende problematiek van kinderen in armoede én gezien het feit dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit ondanks het aantrekken van de economie vooralsnog geen significante daling laat zien met voorrang parameters op te (laten) stellen? En bent u bereid zich direct aansluitend een taakstelling op te leggen, zoals bedoeld in de door de Eerste Kamer vrijwel unaniem aangenomen motie van het lid Kox c.s.? Bijvoorbeeld door in deze kabinetsperiode een reductie van 25% na te streven, waarmee het aantal kinderen in armoede daalt van 400.000 nu naar 300.000 in 2021, zo vragen deze leden.

Staatssecretaris Van Ark: (...) Het voorstel om tot een reductiedoelstelling te komen kan naar de mening van het kabinet een interessante invalshoek bieden. Uit een verkenning door het kabinet is evenwel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Zo is de invloed van de stand van de economie groot en geven de cijfers geen inzicht in het gemeentelijke beleid. De vraag is dan of de huidige armoedecijfers bruikbaar zijn om een reductiedoelstelling op te formuleren. Vandaar dat ik het SCP, CPB en CBS gezamenlijk vraag om te onderzoeken of het mogelijk is tot eenduidige armoede indicatoren te komen die bruikbaar zijn voor een eventuele reductiedoelstelling. Het is van belang dat deze indicatoren inzicht verschaffen in 1) gemeentelijk en rijksbeleid gericht op het huishoudinkomen van gezinnen met kinderen en 2) het participeren van kinderen in armoede op verschillende leefgebieden. Na ontvangst van de verkenning door bovenstaande partijen zal het kabinet, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja welke.

Kamerstukken I, 2017-2018, 34775, AD, p. 9, 10

De heer Don (SP): De leden van de SP-fractie achten de door de SER voorgestelde reductiedoelstelling van belang. Zij lezen in uw brief dat de regering met het SCP, het CPB en het CBS in gesprek gaat om armoede-indicatoren te ontwikkelen om de reductiedoelstelling vorm te kunnen geven. Gezien de ernst van de effecten van armoede op opgroeiende kinderen en de brede kennis over het onderwerp armoede, verwachten de leden van de fractie van de SP dat de ontwikkeling van deze indicatoren niet lang op zich hoeft te laten wachten. Zij vragen u dan ook of het mogelijk is om deze indicatoren vóór 1 oktober 2018 te presenteren.

Staatssecretaris Van Ark: Ik ben thans in gesprek met SCP, CBS en CPB over de uitwerking van de onderzoeksvraag. Ik ben voornemens om deze partijen te vragen om in de loop van dit najaar met de verkenning te komen waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord. Daarna zal het kabinet, ook in overleg met de VNG, bezien of het mogelijk is om een reductiedoelstelling te formuleren en zo ja, welke. Het streven is om u begin 2019 hierover te berichten.

Kamerstukken I, 2017-2018, 34775, AD, p. 12

De heer Ester: De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de regering voornemens is om het SCP, het CPB en het CBS te vragen eenduidige indicatoren te ontwerpen die input kunnen vormen voor een reductiedoelstelling. De leden kunnen daarmee leven mits deze indicatoren ook daadwerkelijk tot een operationele reductiedoelstelling leiden. Het gaat hier immers om een uitermate serieus maatschappelijk probleem. De leden van de ChristenUnie-fractie horen graag hoe u hier de regierol gaat pakken en welk concreet tijdsperspectief u voor ogen hebt. Deze leden onderstrepen het belang van een kwantitatieve reductiedoelstelling en gaan ervan uit dat deze voortvarend ter hand wordt genomen. Juist omdat armoedebestrijding een belangrijke plaats in het regeerakkoord inneemt – de lijst van maatregelen die u opsomt in uw brief getuigt daarvan – is een heldere reductiedoelstelling een kwestie van beschaafd sociaal beleid, aldus deze leden.

Staatssecretaris Van Ark: (...) Het voorstel om tot een reductiedoelstelling te komen kan naar de mening van het kabinet een interessante invalshoek bieden. Uit een verkenning door het kabinet is evenwel een aantal aandachtspunten naar voren gekomen.

Zie voor een nadere toelichting over de verkenning naar een reductiedoelstelling het antwoord op de vraag van leden van de SP-fractie.

Zie ook T02494


Brondocumenten


Historie