Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juni 2018
1.
34629

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), PvdA (Nooren) en ChristenUnie (Kuiper).

2.
Toezegging T02403 - Onderzoek nabestaanden

Brief van de minister voor Medische Zorg van 28 mei 2018 in reactie op de brief van 17 april 2018 (verslag schriftelijk overleg 34333, E)

De commissie besluit de bespreking aan te houden tot 12 juni 2018.

3.
Beleidsreactie evaluatie ZonMw 2010-2015

Brief van de minister van VWS van 28 mei 2018 (30850, A)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

4.
Derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Brief - met bijlage - van de minister van VWS van 31 mei 2018 (29963, A)

De commissie neemt kennis van de brief met de derde evaluatie en zal dit onderwerp in het najaar, na het verschijnen van het kabinetsstandpunt, opnieuw agenderen.

5.
Thema- / beleidsdebat VWS-wetgeving sociaal domein

De voorbereidingsgroep, bestaande uit enkele leden, concludeert dat een beleidsdebat over VWS-wetgeving sociaal domein op korte termijn niet voor de hand ligt. Voorgesteld wordt om in het najaar, als de kabinetsreactie op de nog te verschijnen evaluatie Wmo 2015/ langdurige zorg beschikbaar is, de VWS-wetgeving sociaal domein opnieuw te agenderen teneinde te bezien of een beleids- of themadebat opportuun is. Tevens wordt voorgesteld om de evaluatie van de Jeugdwet (34880, A en B) opnieuw te agenderen, nadat de Tweede Kamer hierover gedebatteerd heeft. De commissie neemt deze voorstellen over.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Aanpassingen tarief- en prestatieregulering en markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer