Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 maart 2018
1.
34494

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Lokin-Sassen), D66 (Rinnooy Kan), SP (Don), PvdA (Sent), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Ester).

2.
T02527

Toezegging Brief sturen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van SZW van 2 maart 2018 (34775, V) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3.
T01780

Toezegging monitoren bestuursmodellen (33.182)

De commissie besluit op 27 maart 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet versterking pensioenfondsen (33182, K en bijlage). Toezegging T01780 wordt met de brief van 27 maart jl. als voldaan beschouwd.

4.
T02107

Toezegging evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)

De commissie besluit op 10 april 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brief van 8 maart 2018 met de evaluatie van de Wet aanpassing financieel toetsingskader (33972, AC en bijlage). Toezegging T02107 wordt met de brief van 8 maart jl. als voldaan beschouwd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren