Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 maart 2018
1. Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Inbreng voor schriftelijk overleg is geleverd door de leden van de fractie van de SP (Don). De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid.

2. T02527

Toezegging Brief sturen over vervanging loonkostensubsidie door loondispensatie (34.700)

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 13 maart 2018.

3. E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De commissie besluit de brief van de regering van 14 februari 2018 (34.719, D) voor kennisgeving aan te nemen.

4. COM(2017)797 - Voorstel voor een richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU

Mits de leden van de fractie van de SP eveneens afzien van behandeling, besluit de commissie het voorstel, alsmede het op 16 februari 2018 ontvangen BNC-fiche, voor kennisgeving aan te nemen.

5. 21.501-31 EK, A - Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC)

Geannoteerde agenda met betrekking tot o.m. de dossiers E160003, E160052, E170021

Mits ook de leden van de SP-fractie geen schriftelijk overleg wensen te voeren met de regering naar aanleiding van de op 23 februari 2018 ontvangen geannoteerde agenda, besluit de commissie deze voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren