Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 6 maart 2018
1. 34764

Invoering dienstplicht voor vrouwen

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), D66 (Schaper), PvdA (Vlietstra) en SGP (Van Dijk).

2. 34775 X

Begrotingsstaten Defensie 2018

De commissie kan zich vinden in de ambtelijke adviezen ten aanzien van de toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan, op basis van het antwoord van de regering op het halfjaarlijkse rappel.

3. JOIN(2018)1 Elementen voor een EU strategie voor Irak [niet afgerond]

De commissie besluit dit agendapunt door te schuiven naar de commissievergadering van 20 maart 2018, waarmee de behandeling in de Tweede Kamer wordt afgewacht alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van dit voorstel.

4. Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee Winter Meeting

De leden Van Kappen (VVD) en Overbeek (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de OVSE PA Winter Meeting op 22 en 23 februari 2018 in Wenen.

5. Rondvraag

Het lid Overbeek (SP) doet kort verslag van zijn verblijf als verkiezingswaarnemer in Italië.

De commissie besluit om een kennismakingsgesprek te plannen met de beoogde nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, de heer Blok.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk