Stemming (hamerstuk)Verslag van de vergadering van 19 december 2017 (2017/2018 nr. 13)

Aanvang: 20.18 uur
Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017) (34674);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kabelbaaninstallaties in verband met Verordening (EU) nr. 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffendekabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PbEU 2016, L 81) (34779).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Mevrouw Faber?

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

Mag ik een schorsing van één minuut alstublieft?

De voorzitter:

Ja, dat kan.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan gaan we verder met de hamerstukken.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.