Verslag van de vergadering van 12 december 2017 (2017/2018 nr. 12)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

- de brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer aan de leden d.d. 5 december 2017 met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (CXXIV, letter G)

- het wetsvoorstel Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening) (34729);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (Wet waardeoverdracht klein pensioen) (34765).

Deze wetsvoorstellen en het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.