Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 november 2017
1. LVIII COSAC, 26 - 28 november Tallinn

De commissie bespreekt het programma van de LVIII COSAC en stemt in met de ambtelijke annotaties.
Ten aanzien van de conceptcontributies en -conclusies bevestigt de commissie haar uitgangspunt om terughoudendheid te betrachten in het formuleren van al te politieke COSAC-conclusies en contributies over de (on)wenselijkheid van Europese maatregelen ter zake van de geagendeerde onderwerpen. De commissie zal daartoe enkele amendementen formuleren en deze afstemmen met de delegatieleden van de Tweede Kamer. De amendementen worden voor het indienen nog per e-mail ter kennis gebracht aan de commissie.

2. Algemene Europese Beschouwingen 2018

De commissie stemt ermee in dat de voorgesteld datum van 13 maart 2018 voor het houden van de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) wordt doorgeleid aan de Kamervoorzitter. De commissie besluit eveneens om drie weken voorafgaand aan de AEB een commissievergadering te plannen waarin de te bespreken onderwerpen kunnen worden geïnventariseerd en eventueel gezamenlijk gedragen standpunten kunnen worden afgestemd.

3. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter wijst op de geplande datum van 30 januari 2017 voor het kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra.
De commissievoorzitter maakt melding van een verzoek van de commissie voor Europese Zaken van de Franse Senaat voor een gesprek met de commissie EUZA. De leden juichen dit initiatief van harte toe en verzoeken de staf een geschikte datum te vinden op een dinsdag in de maand december of januari.

4. Rondvraag

Naar aanleiding van de ontvangst van het BNC-fiche bij de Commissiemededeling over het cohesiebeleid in de grensregio's meldt het lid Postema dat de fractie van de PvdA (lid Vlietstra) graag over vier weken inbreng levert voor vragen aan de regering. De commissie besluit in december hiervoor een inbrengvergadering uit te schrijven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman