Verslag van de vergadering van 10 oktober 2017 (2017/2018 nr. 3)

Aanvang: 14.00 uur

Status: gecorrigeerd


Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34623).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De leden van de fracties van de PvdD en de SP wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel te hebben kunnen verenigen.