Stemming Verlenging termijnen NederlanderschapVerslag van de vergadering van 3 oktober 2017 (2017/2018 nr. 2)

Aanvang: 14.11 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verlenging termijnen Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen (33852 (R2023)) (33852 (R2023)).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Er is een brede behoefte aan dat migranten voluit in de samenleving participeren en de overheid heeft hierin een belangrijke faciliterende rol. Maar dit wetsvoorstel doet het tegenovergestelde. Het houdt migranten langer af van de mogelijkheid om volwaardig mee te doen. Het sluit mensen niet in, maar stoot ze juist af en geeft het signaal af dat migranten na vijf jaar onvoldoende verbonden zouden zijn met Nederland. Mijn fractie meent dat dit de verkeerde richting uitgaat, omdat het de integratie eerder schaadt dan baat en omdat het de tweedeling tussen wij en zij alleen maar versterkt. Wij zullen daarom tegen de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval. Dan gaan wij stemmen over het wetsvoorstel. Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik zie dat dat het geval is.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat het is verworpen.