Stemming motie Termijnen verlening NederlanderschapVerslag van de vergadering van 3 oktober 2017 (2017/2018 nr. 2)

Aanvang: 14.06 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Termijnen verlening Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen,

te weten:

de motie-Strik c.s. over de integratie van vluchtelingen (33852 (R2023), letter G).

(Zie vergadering van 26 september 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Diederik van Dijk i (SGP):

Voorzitter. Mag ik dat in één adem doen met die over het wetsvoorstel?

De voorzitter:

Ja, dat mag.

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Dank u wel. Ik dank de staatssecretaris voor zijn zojuist gegeven nadere toelichting. Het kiezen van een termijn is meestal geen exacte wetenschap. Nederland heeft voor naturalisatie een termijn van vijf jaar, maar er zijn ook uiterst beschaafde landen die een termijn van tien jaar kennen.

De voorzitter:

Een stemverklaring is kort, mijnheer Van Dijk.

De heer Diederik van Dijk (SGP):

Zeker, zeker. Ik houd het heel kort. Alle varianten hiertussen zijn juridisch gezien acceptabel. Een termijn van zeven jaar is niet gek gekozen. De verlenging biedt kansen om integratie extra te bevorderen. Er zou in de termijn tussen vijf en zeven jaar verschil gemaakt kunnen worden tussen degenen die inzet getoond hebben en degenen die onvoldoende vooruitgang boeken. Wie onvoldoende wil integreren, moet tot het moment van naturalisatie uitgezet kunnen worden. Ik hoop dat we met het nieuwe kabinet kunnen spreken over plannen om daaraan te werken. Vooruitlopend daarop steunt de SGP het wetsvoorstel en stemt zij tegen de motie van GroenLinks.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Nagel wil ook nog een stemverklaring afleggen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nagel i (50PLUS):

Voorzitter. De motie-Strik c.s. vraagt te onderzoeken of de duur van de naturalisatietermijn kan bijdragen aan het optimaliseren van de integratie van vluchtelingen. In onze ogen betekent dat dat hier ook betrokken kan worden het Belgische model dat mensen die zich goed inspannen beloond kunnen worden met een kortere termijn, maar ook dat bij het tegendeel de termijn zelfs tien jaar kan zijn. Wij steunen dat onderzoek, wij gaan mee in die gedachtegang en wij stemmen voor.

Dan ons eindoordeel over het wetsontwerp, waarbij wij twee onderwerpen noemen. Allereerst de Nederlanders in het buitenland.

De voorzitter:

Mag ik u ook verzoeken om het kort te houden?

De heer Nagel (50PLUS):

Ik houd het kort, maar het waren toch twee onderdelen waarover wij ons standpunt niet definitief hebben gegeven. Het lijkt ons, gelet op de positie, dat dat toch terecht is. Ik doe het kort. De Nederlanders in het buitenland. Zowel inhoudelijke redenen als de reacties die wij hebben gekregen, maken het voor 50PLUS nagenoeg onmogelijk om voor het totale wetsontwerp te stemmen. Wat betreft de verlenging van de duur van de naturalisatietermijn, hebben wij de staatssecretaris met grote nadruk gevraagd om ons ervan te overtuigen dat dit voorstel bijdraagt tot een betere integratie. Hij heeft ons met zijn onderbouwing niet kunnen overtuigen. Verder weegt het advies van de Raad van State mee. Samenvattend: alles bij elkaar vindt 50PLUS deze feiten en argumenten doorslaggevend om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Nagel. Ik kijk nogmaals rond. Zijn er nog andere leden die een stemverklaring willen afleggen? Ik zie dat dat niet het geval is. We stemmen nu dus eerst over de motie.

In stemming komt de motie-Strik c.s. (33852 (R2023), letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.