34.792

Ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018Dit wetsvoorstel voorziet in het buiten toepassing laten van de jaarlijkse indexering voor het bedrag van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering aan de ontwikkeling van zorgkosten, voor het jaar 2018.

Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet (Zvw) zal op basis van dit voorstel net als in 2017 voor het 2018 € 385,- per jaar per verzekerde bedragen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 2) is op 26 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 september 2017 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2017

titel

Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van 1 januari 2018.


Documenten

35