34.788

Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstellingDit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018. Het voorstel bevat zowel maatregelen die een aanscherping als maatregelen die een versoepeling in de dividendbelasting inhouden. 

De groep belastingplichtigen wordt uitgebreid met gerechtigden tot de opbrengst uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten in in Nederland gevestigde houdstercoöperaties. Ook wordt voorgesteld de inhoudingsvrijstelling uit te breiden richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling. Deze uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling gaat gepaard met een wijziging en tegelijkertijd aanscherping van de huidige nationale antimisbruikbepalingen in de dividend- en vennootschapsbelasting.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie stemden voor.

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018, gezamenlijk met de Algemene financiële beschouwingen, vond plaats op 12 december 2017. Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF en D66 stemden voor. 

Tijdens de plenaire behandeling werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangenomen motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

Op 28 november 2017 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2018. 


Documenten