Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623)

- 33.623 EK, N

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 26 juni jl. inzake het veiligstellen van een beloning op minimumloonniveau (33.623, N), wordt na een wijziging van de fractie van D66 door de commissie vastgesteld. De fracties van CDA, SP, PvdA en mogelijk GroenLinks, besluiten zich aan te sluiten bij de inhoud van de brief.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren