Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 6 juni 2017
1. Nieuw pakket Europese voorstellen 'Europa in beweging'

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2017, met dien verstande dat de commissies aangeven in ieder geval het Europese Commissievoorstel COM(2017)280 in behandeling te willen nemen.

2. E170013 - Reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen

Brief van de staatssecretaris van I&M van 31 mei 2017 in reactie op brief van 2 mei 2017 (verslag schriftelijk overleg 34697, A)

De commissies besluiten de brief van 31 mei 2017 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer