Stemming Associatieovereenkomst met OekraïneVerslag van de vergadering van 30 mei 2017 (2016/2017 nr. 29)

Aanvang: 13.52 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Associatieovereenkomst met Oekraïne

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669).

(Zie vergadering van 23 mei 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken, die beiden namens de regering bij de stemming aanwezig zijn, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. Noch de minister-president, noch de minister van Buitenlandse Zaken, noch de onsmakelijke, gesubsidieerde advertentie van Oekraïne, waar zelfs oorlogsgraven ten tonele worden gevoerd, heeft de PVV kunnen overtuigen van het associatieakkoord met Oekraïne. Wij zijn in Nederland al zo ver dat Nederlands belastinggeld wordt ingezet om de kiezer een trap na te geven. Wij zullen dan ook tegen stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen i (CDA):

Voorzitter. Het CDA was, is en blijft tegenstander van het referendum. Wij hechten ook aan internationale stabiliteit. Een meerderheid van onze fractie zal voor het verdrag stemmen. Voor een minderheid is de uitslag van het referendum doorslaggevend en die zal daarom tegen stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens i (SP):

Voorzitter. Inwerkingtreding van deze goedkeuringswet gaat in tegen de duidelijke uitspraak van de kiezers en de daarop door de meeste partijen gedane belofte dat dit verdrag niet, of althans niet in deze vorm, in werking zou moeten treden. Opnieuw blijkt dat onze vertegenwoordigende democratie als het erop aankomt niet bereid is om ruimte te geven aan vormen van directe democratie. Het recht op een raadgevend referendum, een initiatief uit onze eigen volksvertegenwoordiging, wordt zo een dooie mus. Wij willen die belofte wel houden en daarom zullen wij dit wetsvoorstel niet steunen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, met uitzondering van de leden Martens, Atsma en Van Bijsterveld, GroenLinks, de OSF en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV, en de leden Martens, Atsma en Van Bijsterveld ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik schors de vergadering heel kort.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.