Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen (33.192)

- T01859

Toezegging Evaluatie wet, inclusief bewaartermijn biometrische gegevens, na drie jaar (33.192)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 18 april 2017 ter aanbieding van het rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen" (33912, L). De commissie besluit naar aanleiding hiervan de status van toezegging T01859 (openstaand) te wijzigen in voldaan. De commissie besluit de evaluatie verder te betrekken bij de behandeling van de vervolgevaluatie die in de brief wordt toegezegd binnen de termijn van het van rechtswege vervallen van de Wet biometrie vreemdelingenketen (33192).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren