Stemming Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellenVerslag van de vergadering van 11 april 2017 (2016/2017 nr. 24)

Aanvang: 13.47 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Voorstellen controversieelverklaring wetsvoorstellen

Aan de orde is de stemming over het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieel verklaren van het wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315) (34669).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Gerkens i (SP):

Voorzitter. De senaat is er voor de afhandeling van wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De SP is dan ook van mening dat uitstel van de behandeling van dit verdrag een schijnvertoning is. Als de partijen die zeiden de uitslag van het referendum te willen respecteren dat ook doen, dan behandelen we de wet en stemmen we deze gewoon af. Dan is er ook helderheid voor Oekraïne en andere EU-lidstaten. Daarom zal mijn fractie tegen de controversieelverklaring stemmen.

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Even een punt van orde. Kunt u misschien wat preciezer formuleren wat de vraag is, zodat we weten of we met een "ja" voor of tegen stemmen?

De voorzitter:

Dat ben ik met u eens. Ik heb aan de Kamer voorgesteld om géén van de voorstellen die op de voorliggende lijsten A en B staan, controversieel te verklaren en dat is dus nu ook de inzet van 34669. Nee, ik word gecorrigeerd.

Het voorstel van de Partij voor de Vrijheid, de PVV, betreft het controversieel verklaren van wetsvoorstel 34669. Dat voorstel komt nu in stemming. Wanneer men vindt dat wetsvoorstel 34669 controversieel verklaard moet worden, zegt men ja en is men voor. Vindt men dat wetsvoorstel 34669 niet controversieel verklaard moet worden, dan zegt men tegen.

De heer Koffeman wenst ook een stemverklaring af te leggen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt net als een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking dat het verdrag met Oekraïne zeer controversieel is, maar het controversieel verklaren van de behandeling ervan is net zozeer controversieel of misschien nog wel controversiëler, want het doet geen recht aan wat 63% van de Nederlanders wil, namelijk dat het verdrag van tafel gaat. Het voorstel van de PVV zorgt ervoor dat de kans daarop verkleind wordt en om die reden zullen wij tegen het voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel mijnheer Koffeman. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Ik zeg het nogmaals: wie voor controversieelverklaring van wetsvoorstel 34669 is, zegt voor, en wie tegen controversieelverklaring van wetsvoorstel 34669 is, zegt tegen.

In stemming komt het voorstel van de fractie van de PVV tot controversieel verklaren van het wetsvoorstel 34669.

Vóór stemmen de leden: Van der Sluijs, Van Strien, Van Beek, Dercksen, Faber-van de Klashorst, Van Hattem, Ton van Kesteren en Kok.

Tegen stemmen de leden: Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Stienen, Strik, Teunissen, Van de Ven, Vos, De Vries-Leggedoor, Wezel, Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Hoekstra, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Klip-Martin, Knapen, Knip, Koffeman, Köhler, Kuiper, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk en Schaper.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 8 tegen 62 stemmen is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik concludeer thans dat de Kamer geen van de op de lijsten genoemde wetsvoorstellen controversieel verklaart.