Stemming motie Wijziging Wet minimumloonVerslag van de vergadering van 28 maart 2017 (2016/2017 nr. 22)

Aanvang: 13.55 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Wijziging Wet minimumloon

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623),

te weten:

de motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (33623, letter N).

(Zie vergadering van 21 maart 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Ven i (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zou op basis van de inhoud van de motie van het lid Rinnooy Kan c.s. snel tot overeenstemming kunnen komen over het secureren van de positie van de zzp'er. Helaas gaat de motie niet over het wetsvoorstel WML/ovo. Om deze reden zal de VVD-fractie tegen de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler i (SP):

Voorzitter. In de motie-Rinnooy Kan c.s wordt de regering om drie dingen verzocht. De eerste twee steunen wij zonder meer. De derde, om opdrachtgevers te voorzien van een eenvoudige wijze van verificatie om te zien of een opdrachtnemer een zelfstandige is in fiscale zin, mag wat mijn fractie betreft niet leiden tot een terugkeer naar zoiets als de VAR, die alleen de opdrachtgevers vrijwaart. Met die kanttekening zal de SP-fractie voor deze motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent i (PvdA):

Voorzitter. Gisteren heeft de Eerste Kamer een schriftelijke reactie ontvangen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie van het lid Rinnooy Kan c.s. Mijn fractie gaat ervan uit dat de motie in de lijn die uiteengezet is in die brief wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zal de fractie van de PvdA voor de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rinnooy Kan c.s. (33623, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.