Stemming Wijziging Wet minimumloonVerslag van de vergadering van 28 maart 2017 (2016/2017 nr. 22)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging Wet minimumloon

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623).

(Zie vergadering van 21 maart 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ook heet ik de heer Van Oosten van harte welkom en de mede-initiatiefnemers, mevrouw Swinkels en de heer Recourt, die thans als adviseur van de heer Van Oosten aanwezig zijn.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik weet dat de nieuw geïnstalleerde leden de presentielijst hebben getekend. Dit is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het is akkoord als u meteen ook een stemverklaring over de motie aflegt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. Repareren we een maasje in het net of zijn we toe aan een nieuw net? Dat was bij de behandeling van de WML/ovo wat mijn fractie betreft de afweging. Uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat we kiezen voor het steunen van de wet, mede naar aanleiding van de toezegging van de minister, een dezer dagen ontvangen, om bij AMvB, waarvoor dank, de reikwijdte van de wet uit te breiden. Daarmee zeggen wij onze steun toe aan deze wet.

Dan de motie. Nogmaals dank voor de toezegging, maar wij denken dat in de motie nog een aantal andere zaken staat dat niet deze minister adresseert, maar het kabinet als geheel. Om de druk erop te houden, zullen wij de motie steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rinnooy Kan i (D66):

Voorzitter. Het doel van deze wet, minimumloonbescherming aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt door D66 van harte ondersteund. We hadden echter ernstige twijfels over de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de consistentie van dit voorstel. De toezegging van de minister om de werking van de wet bij AMvB te verruimen, neemt de eerstgenoemde twijfels weg. We gaan ervan uit dat de minister zijn toegezegde inspanningen met betrekking tot onze twee resterende zorgen naar beste vermogen zal nakomen. Wij zullen ook zonder een zesde termijn voor dit wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.