Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 28 maart 2017Parlementair jaar 2016/2017, 22e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 14.25 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Broekers-Knol

Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten:

Van Apeldoorn, Atsma, Baay-Timmerman, Backer, Barth, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, Bikker, Bredenoord, Brinkman, Broekers-Knol, Bruijn, De Bruijn-Wezeman, Dercksen, Peter van Dijk, Diederik van Dijk, Don, Duthler, Engels, Faber-van de Klashorst, Flierman, Ganzevoort, Gerkens, De Graaf, De Grave, Van Hattem, Hoekstra, Ten Hoeve, Huijbregts-Schiedon, Jorritsma-Lebbink, Van Kappen, Niek Jan van Kesteren, Ton van Kesteren, Klip-Martin, Knip, Koffeman, Köhler, Kok, Kuiper, Lintmeijer, Martens, Meijer, Nagel, Nooren, Oomen-Ruijten, Overbeek, Pijlman, Postema, Prast, Van Rij, Rinnooy Kan, Rombouts, Ruers, Schaap, Schalk, Schaper, Schnabel, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Sini, Van der Sluijs, Van Strien, Strik, Teunissen, Van de Ven, Verheijen, Vos, De Vries-Leggedoor en Wezel,

en de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president,

alsmede de heer Recourt, mevrouw Swinkels en de heer Van Oosten, lid Tweede Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Knapen, wegens verblijf buitenslands;

Kox, wegens verblijf buitenlands in verband met deelname aan een internationale conferentie over terrorismebestrijding met OVSE en CIS voor de Raad van Europa;

Ester en Stienen, wegens ziekte.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beëdiging mevrouw M.H.H. Baay-Timmerman en de heren P. van Dijk, M.J. van Beek, D.J. van der Sluijs en A.J.M. van Kesteren

Aan de orde is de beëdiging van mevrouw M.H.H. Baay-Timmerman en de heren P. van Dijk, M.J. van Beek, D.J. van der Sluijs en A.J.M. van Kesteren.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer, mevrouw Baay-Timmerman en de heren Van Beek, P. van Dijk, A.J.M. van Kesteren en Van der Sluijs: de heer Van Rij (voorzitter), mevrouw Klip-Martin en mevrouw Wezel.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van mevrouw Baay-Timmerman en de heren Van Beek, P. van Dijk, A.J.M. van Kesteren en Van der Sluijs inmiddels in handen zijn gesteld van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak reeds heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Van Rij, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Baay-Timmerman en de heren Van Beek, P. van Dijk, A.J.M. van Kesteren en Van der Sluijs, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Van Rij i, voorzitter der commissie:

Voorzitter. De commissie die de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer mevrouw M.H.H. Baay-Timmerman en de heren M.J. van Beek, P. van Dijk, A.J.M. van Kesteren en D.J. van der Sluijs heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

De rapporten van de commissie zijn neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om mevrouw Baay-Timmerman, de heer Van Beek, de heer P. van Dijk, de heer A.J.M. van Kesteren en de heer Van der Sluijs als leden van de Kamer toe te laten.

De voorzitter:

Ik dank de heer Van Rij voor het uitbrengen van het rapport en de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor, het advies van de commissie te volgen en de volledige rapporten in de Handelingen te doen opnemen.

Daartoe wordt besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de griffier, mevrouw Baay-Timmerman en de heren Van Beek, P. van Dijk, A.J.M. van Kesteren en Van der Sluijs binnen te leiden.

Nadat mevrouw Baay-Timmerman, de heer P. van Dijk en de heer A.J.M. van Kesteren door de griffier zijn binnengeleid, leggen zij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af,

terwijl de heer Van Beek en de heer Van der Sluijs de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte afleggen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik wens u allen van harte geluk met uw benoeming en installatie en verzoek u de presentielijst te tekenen. Alvorens plaats te nemen in ons midden verzoek ik u nog even te blijven staan zodat de overige leden u kunnen feliciteren, maar niet voordat ik dat als eerste heb gedaan.

De vergadering wordt van 13.40 uur tot 13.48 uur geschorst.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Op verzoek van de fractie van de VVD heb ik aangewezen mevrouw De Bruijn-Wezeman als lid van de commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de fractie van de PVV heb ik aangewezen:

de heren Van der Sluijs en P. van Dijk als leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) in plaats van de heer Van Strien en in de bestaande vacature;

de heren Van Beek en Dercksen als leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) in de bestaande vacatures;

de heren Van Beek en P. van Dijk als leden van de commissie voor Economische Zaken (EZ) in plaats van de heren Dercksen en Van Strien;

de heren Dercksen en Van Beek als leden van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) in de bestaande vacatures;

de heer Van Beek als lid van de commissie voor Financiën (FIN) in plaats van de heer Dercksen;

de heer Van Hattem en mevrouw Faber-van de Klashorst als leden van de commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) in de bestaande vacatures;

de heren Van der Sluijs, P. van Dijk en A.J.M. van Kesteren als leden van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) in plaats van de heren Dercksen en Van Hattem en in de bestaande vacature;

de heren Van Hattem en A.J.M. van Kesteren als leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL) in de bestaande vacatures;

de heren A.J.M. van Kesteren en Kok als leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in plaats van de heer Van Hattem en in de bestaande vacature;

de heren A.J.M. van Kesteren en Van Hattem als leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in plaats van de heer Dercksen en in de bestaande vacature;

de heren Dercksen, Van Strien en Kok als leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) in de bestaande vacatures;

de heren P. van Dijk en Van Strien als leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in plaats van Dercksen en in de bestaande vacature.

De heer Dercksen heb ik benoemd als voorzitter van de commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) in de bestaande vacature.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming Wijziging Wet minimumloon

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623).

(Zie vergadering van 21 maart 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer. Ook heet ik de heer Van Oosten van harte welkom en de mede-initiatiefnemers, mevrouw Swinkels en de heer Recourt, die thans als adviseur van de heer Van Oosten aanwezig zijn.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Ik weet dat de nieuw geïnstalleerde leden de presentielijst hebben getekend. Dit is kennelijk het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Het is akkoord als u meteen ook een stemverklaring over de motie aflegt.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Lintmeijer i (GroenLinks):

Voorzitter. Repareren we een maasje in het net of zijn we toe aan een nieuw net? Dat was bij de behandeling van de WML/ovo wat mijn fractie betreft de afweging. Uiteindelijk hebben wij geconstateerd dat we kiezen voor het steunen van de wet, mede naar aanleiding van de toezegging van de minister, een dezer dagen ontvangen, om bij AMvB, waarvoor dank, de reikwijdte van de wet uit te breiden. Daarmee zeggen wij onze steun toe aan deze wet.

Dan de motie. Nogmaals dank voor de toezegging, maar wij denken dat in de motie nog een aantal andere zaken staat dat niet deze minister adresseert, maar het kabinet als geheel. Om de druk erop te houden, zullen wij de motie steunen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rinnooy Kan i (D66):

Voorzitter. Het doel van deze wet, minimumloonbescherming aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt door D66 van harte ondersteund. We hadden echter ernstige twijfels over de effectiviteit, de uitvoerbaarheid en de consistentie van dit voorstel. De toezegging van de minister om de werking van de wet bij AMvB te verruimen, neemt de eerstgenoemde twijfels weg. We gaan ervan uit dat de minister zijn toegezegde inspanningen met betrekking tot onze twee resterende zorgen naar beste vermogen zal nakomen. Wij zullen ook zonder een zesde termijn voor dit wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

Stemming motie Wijziging Wet minimumloon

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623),

te weten:

de motie-Rinnooy Kan c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau (33623, letter N).

(Zie vergadering van 21 maart 2017.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van de Ven i (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zou op basis van de inhoud van de motie van het lid Rinnooy Kan c.s. snel tot overeenstemming kunnen komen over het secureren van de positie van de zzp'er. Helaas gaat de motie niet over het wetsvoorstel WML/ovo. Om deze reden zal de VVD-fractie tegen de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Köhler i (SP):

Voorzitter. In de motie-Rinnooy Kan c.s wordt de regering om drie dingen verzocht. De eerste twee steunen wij zonder meer. De derde, om opdrachtgevers te voorzien van een eenvoudige wijze van verificatie om te zien of een opdrachtnemer een zelfstandige is in fiscale zin, mag wat mijn fractie betreft niet leiden tot een terugkeer naar zoiets als de VAR, die alleen de opdrachtgevers vrijwaart. Met die kanttekening zal de SP-fractie voor deze motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Sent i (PvdA):

Voorzitter. Gisteren heeft de Eerste Kamer een schriftelijke reactie ontvangen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie van het lid Rinnooy Kan c.s. Mijn fractie gaat ervan uit dat de motie in de lijn die uiteengezet is in die brief wordt uitgevoerd. Op basis daarvan zal de fractie van de PvdA voor de motie stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rinnooy Kan c.s. (33623, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Beperken wettelijke gemeenschap van goederen

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

het Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987).

(Zie vergadering van 21 maart 2017.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Van Rij het woord wenst. Het woord is aan hem.

De heer Van Rij i (CDA):

Voorzitter. Ik zou graag een derde termijn willen aanvragen in de behandeling van het initiatiefvoorstel van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten (33987), mede namens de mede-indienster van de motie-Van Rij en Wezel, mevrouw Wezel. Wij willen namelijk een gewijzigde motie indienen.

De voorzitter:

Het is helder: de heer Van Rij vraagt samen met mevrouw Wezel om een korte derde termijn. Kan de Kamer zich daarmee verenigen? Dat is het geval.

De beraadslaging wordt heropend.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Voorzitter. De aanleiding om een gewijzigde motie in te dienen, heeft ermee te maken dat in de oorspronkelijke tekst van de motie aan de regering gevraagd werd om, na advisering van de initiatiefnemers, de mogelijkheden te onderzoeken om tegemoet te komen aan de bezwaren, zorgen et cetera. Bij nader inzien, na advies te hebben ingewonnen bij de Griffie, waarvoor dank, is mij gebleken dat dat staatsrechtelijk gezien geen juiste formulering is. Het laatste wat de indieners van de motie willen, is een discussie over het recht van initiatief van de Tweede Kamer. Vandaar dat wij in de gewijzigde motie voorstellen om dat verzoek niet te doen aan de regering, maar aan de initiatiefnemers zelf. Dat is de aanleiding.

Ik wil, als dat mag, nog een heel korte toelichting geven op deze gewijzigde motie. Tijdens de plenaire behandeling is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel nog niet af is: op het punt van wetssystematiek zit er nog een behoorlijk aantal onvolkomenheden in, waarop ik overigens niet in detail zal ingaan. Verder zit er op het punt van de rechtszekerheid en de uitvoerbaarheid een aantal onvolkomenheden in. Dat is voor de indieners aanleiding, deze motie in te dienen. Dat doe ik bij dezen.

De voorzitter:

De motie-Van Rij/Wezel (33987, letter I) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er binnen de Eerste Kamer grote zorgen heersen met betrekking tot de uitvoerbaarheid, rechtszekerheid en wetssystematiek, die voortvloeien uit dit initiatiefwetsvoorstel;

vraagt de initiatiefnemers, de mogelijkheden te onderzoeken om het onderhavige initiatiefwetsvoorstel aan te passen, rekening houdend met de door de Kamer genoemde zorgen, bezwaren en wensen, en daarover de Kamer te informeren;

spreekt uit dat gewenst is dat de behandeling van het huidige wetsvoorstel wordt aangehouden totdat voornoemde informatie van de initiatiefnemers is ontvangen en besproken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt letter J, was letter I (33987).

De heer Van Rij (CDA):

Voorzitter. Ik heb nog een laatste verzoek. Zou deze motie eerst in stemming mogen worden gebracht?

De voorzitter:

Ik zie dat daartegen geen bezwaren bestaan; de Kamer is daarmee akkoord.

Wenst een van de andere leden nog het woord in derde termijn?


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel i (SP):

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij het gestelde door de mede-indiener, de heer Van Rij. In het debat zijn door de verschillende partijen zorgen geuit over het wetsvoorstel. In deze motie wordt de initiatiefnemers verzocht om de initiatiefwet op de aangegeven punten aan te passen. Ik wil nog een aantal punten van de SP noemen. Wellicht kan daar nog op worden ingegaan.

Het betreft onder meer een betere informatie richting de burger. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een financiële bijsluiter bij ondertrouw en een keuzemogelijkheid tussen gemeenschap van goederen en beperkte gemeenschap van goederen. De wens bestaat dat mensen ook in gemeenschap van goederen willen trouwen. Een derde punt betreft het uitvoering geven aan de motie-Van Nispen.

De voorzitter:

Dank.

Ik schors de vergadering nu even omdat de motie nog moet worden rondgedeeld.

De vergadering wordt van 14.05 uur tot 14.10 uur geschorst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die, nu zij de tekst van de motie voor zich hebben liggen, het woord in derde termijn wensen? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Dan is in derde termijn het woord aan de initiatiefnemer, de heer Van Oosten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Oosten i:

Voorzitter. Nogmaals mijn dank voor de uitnodiging om hier in uw huis aanwezig te mogen zijn, in het bijzonder in het bijzijn van mijn beide mede-initiatiefnemers, mevrouw Swinkels en de heer Recourt. Het is opnieuw een eer.

De voorzitter:

Tegenwoordig uw adviseurs.

De heer Van Oosten:

Ja. U begrijpt dat ik enige moeite heb om dat uit te spreken, maar u vult het voor mij in.

Ik wil het volgende opmerken over de zojuist ingediende gewijzigde motie van de zijde van de heer Van Rij, mede namens mevrouw Wezel. In feite hebben wij de voorloper ervan vorige week behandeld. Weliswaar luidde het dictum net iets anders, maar de strekking van de motie was in feite hetzelfde. Ook toen hebben wij er afwijzend op gereageerd. Waarom? Omdat het er eigenlijk op neerkomt dat wij er als initiatiefnemers van overtuigd zijn dat wij deze Kamer naar beste kunnen een voldragen wetsvoorstel presenteren. Wij hebben ook in dit huis twee schriftelijke rondes gehad en een uitgebreid plenair debat gevoerd. Van de punten die nu specifiek door mevrouw Wezel worden neergelegd, en die zien op insolventie en een keuzemogelijkheid, hebben wij in ons wetsvoorstel neergelegd wat wij naar onze overtuiging verstandig vinden. Dat betekent dat ik in reactie op de motie, mede namens de collega's, de adviseurs, alleen maar wil aangeven dat wij de motie als zodanig ontraden en de Kamer adviseren om voor het wetsvoorstel te stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Voorzitter. Een heel korte reactie. Dat vind ik ook wel zo netjes richting de initiatiefnemer en zijn adviseurs in formele zin, maar ik begrijp heel goed dat dit in zijn ogen de mede-initiatiefnemers zijn.

Ik vind de reactie eigenlijk zeer teleurstellend. De onderwerpen zijn wel aan de orde gekomen, maar ze zijn in onvoldoende mate uitgediscussieerd. De heer Van Oosten roept de Kamer eigenlijk op een wetsvoorstel aan te nemen dat nog niet af is. Daar wil ik het bij laten.

De beraadslaging wordt gesloten.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Stemmingen

Stemming motie Beperken wettelijke gemeenschap van goederen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987),

te weten:

de gewijzigde motie-Van Rij/Wezel over aanhouding van dit wetsvoorstel in afwachting van nadere informatie (33987, letter J, was letter I).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schouwenaar i (VVD):

Voorzitter. Ik leg een verklaring af over zowel het wetsvoorstel als de motie.

Ik vind de gewijzigde motie onnodig. We hebben het wetsvoorstel inmiddels een jaar bij ons. Er is in twee uitgebreide schriftelijke rondes over gesproken. We hebben een expertmeeting gehouden. Overal is uitvoerig op gereageerd, ook door de indieners. Wij nemen aan dat een eventuele voortzetting geen nieuwe gezichtspunten zal opleveren.

Dit is niet alleen onnodig, maar ook oneindig, want als er nog een resultaat te verwachten zou zijn, door middel van een voortzetting van de behandeling, dan moet dat in een wet terechtkomen. Wij vrezen dat dit een langdurige zaak is, gelet op het feit dat dit wetsvoorstel zijn oorsprong vindt in het jaar 2004. Eigenlijk zet de gewijzigde motie het voorstel op de lange baan, richting de zijdeur, of ad infinitum, om het iets netter te zeggen. De motie zegt nee tegen het wetsvoorstel, zonder dat wij daarover hebben gestemd. Wij vinden dat niet juist. Het is een soort verkapt terugzendrecht, maar dat hebben wij niet, of volgens sommigen nog niet. We hebben ook nog een stemmingsprocedure. Mijn fractie zou graag de laatste procedure op een correcte wijze volgen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Backer i (D66):

Voorzitter. Allereerst welkom aan de nieuwe leden, van wie we er twee al kennen. Mijn fractie neemt kennis van de gewijzigde motie. Het dictum heeft het voordeel dat het nu eenduidig is. Maar het staat nog steeds op gespannen voet met het constitutionele recht. Want de indieners verdedigen dit voorstel namens de gehele Tweede Kamer. Hun marge tot nu nog herziening is afwezig, dan wel heel gering. Inderdaad, aanpassing op een bepaald punt in tweede instantie is hier wel eens voorgekomen, maar als je kijkt naar de diversiteit van de ondertekenaars van de motie, zie je dat de kritiek zowel fundamenteel als op onderdelen heel gevarieerd is. De ChristenUnie wil eigenlijk een ander stelsel, terwijl andere partijen vragen hebben over het voorhuwelijks vermogen dan wel de Faillissementswet. Ik kan mij daarom voorstellen dat de indieners verwoorden dat het geen begaanbaar pad is om een herzien voorstel te formuleren dat én de Tweede Kamer passeert én hier op een voorspelbare meerderheid kan rekenen. Dan wordt het inderdaad een oneindig proces — dat overigens nu al heel lang heeft geduurd – om iets van de veranderingen te vertalen in een modern personen- en familierecht. Ik ben het eens met collega Schouwenaar: als je het zo breed vraagt, is eigenlijk sprake van een terugzendrecht. Laten we dat aan de commissie-Remkes overlaten. Ik roep de ondertekenaars op, de koninklijke weg te bewandelen en voor of tegen te stemmen. De fractie van D66 zal concluderend tegen de motie en voor het voorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nagel i (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie deelt de grote zorgen die in de motie worden uitgesproken niet. Bovendien moeten er zwaarwegende redenen zijn, willen wij anders stemmen dan onze Tweede Kamerfractie, die het primaat heeft. Daarmee gaan we niet voorbij aan de discussie. Wij menen dat er op dit moment tegen deze wetgeving een ja of een nee moet worden verwoord, er daarbij op wijzend als er naar het inzicht van een aantal leden onvolkomenheden in de wet zouden zijn, dat in de toekomst altijd nog met een aanvulling of een wijziging kan worden geregeld, geholpen door het feit dat er momenteel een kabinetsformatie gaande is. Dat is niet nieuw, want de meerderheid van deze Kamer heeft ook bij de wijziging van de Mediawet eerst de wet aangenomen en vervolgens nog gekeken naar mogelijke verbeteringen en wijzigingen.

Samenvattend zullen wij tegen de motie en voor het wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Strik i (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie meent dat dit wetsvoorstel het huwelijksvermogensrecht beter laat aansluiten bij de huidige samenleving en bij keuzes die mensen maken en willen maken. Wij vinden die ommekeer van het basisstelsel belangrijk. Het lost inderdaad niet alle problemen op die er ook nu al in de praktijk zijn met betrekking tot insolventie en fiscale problematiek. Maar wij vinden dat die deels in de rechtspraktijk, deels door het komend kabinet kunnen worden opgelost. Het zou onjuist en onnodig zijn om instemming met dit wetsvoorstel afhankelijk te maken van mogelijke oplossingen van die problematiek.

De gewijzigde motie is, naast de al genoemde nadelen, te onbepaald om aan de initiatiefnemers een duidelijke boodschap te geven over wat er moet gebeuren. Er worden grote bezwaren genoemd, maar ze worden niet concreet gemaakt, waardoor het feitelijk eigenlijk neerkomt op een soort stemverklaring bij tegenstemmen. Misschien moet dat dan maar gebeuren. Met zo'n gewijzigde motie kunnen we de initiatiefnemers niet opzadelen.

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Rij/Wezel (33987, letter J, was letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming Beperken wettelijke gemeenschap van goederen

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (33987).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Beuving i (PvdA):

Voorzitter. Voor de PvdA-fractie staat voorop dat de standaard van het huwelijksvermogensrecht voor alle lagen van de bevolking overzichtelijk en begrijpelijk moet zijn. Het wetsvoorstel, zoals dat nu toch in stemming wordt gebracht, voldoet, gezien de complexiteit van het voorgestelde systeem, niet aan dit uitgangspunt. Wij hadden het wetsvoorstel conform het verzoek in de motie-Van Rij en Wezel graag aangepast gezien. Daarmee had het nieuwe huwelijksvermogensrecht een breder draagvlak kunnen krijgen. Het voorgaande betekent dat wij tegen het wetsvoorstel zullen stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rij i (CDA):

Voorzitter. Het beoogde nieuwe wettelijke regime van de beperkte gemeenschap van goederen is een onnodige en zware ingreep in het huwelijksvermogensrecht. De noodzaak en het nut zijn niet voldoende aangetoond. Wetssystematisch klopt de wet op een aantal punten niet. De wet zal op een aantal punten, bewust zelfs, onnodig rechtsonzekerheid teweegbrengen. Ten slotte gaat de wet in de praktijk tot grote uitvoeringsproblemen leiden. De CDA-fractie zal dan ook tegen het wetsvoorstel stemmen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Wezel i (SP):

Voorzitter. In het debat heeft de SP-fractie haar zorgen geuit. Er is in de gewijzigde motie verzocht om die zorgen, en de zorgen van andere Kamerleden, te verwerken in het initiatiefwetsvoorstel. De initiatiefnemers hebben deze motie echter naast zich neergelegd. Helaas hebben ze niets gedaan met de wensen vanuit de Kamer.

Er zijn risico's verbonden aan het nieuwe wetsvoorstel. Daar moeten de burgers over worden geïnformeerd. Indien er niet wordt geadministreerd, bestaat het risico dat er alsnog een algemene gemeenschap van goederen ontstaat, maar dan zijn mensen die dachten dat ze waren getrouwd onder beperkte gemeenschap, opeens getrouwd onder algemene gemeenschap van goederen, met alle risico's van dien. Bij een faillissement van bijvoorbeeld een zzp'er valt de gezamenlijke woning ook nog eens in het faillissement. Dat is iets wat had kunnen worden meegenomen. Dat punt is ook aan de orde geweest. Tijdens het debat is ook aangegeven dat voorlichting van belang is. De minister stelde slechts dat algemene voorlichting op de website voldoende is. De wet is naar de mening van de SP-fractie dus geen verbetering vergeleken met het staande beleid. Sterker nog, die brengt grote risico's voor burgers met zich. Daarom stemt de SP tegen deze wet.

De voorzitter:

Dank. Zijn er nog andere leden die het woord wensen? Ik constateer dat dit niet het geval is.

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, GroenLinks, 50PLUS, D66 en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en de SP ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 14.25 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 4 april 2017:

Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101) (34489);

b. de Algemene Europese Beschouwingen te doen plaatsvinden op 3 oktober 2017.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake AIV- advies EU-Oekraïne Associatieovereenkomst (griffienr. 160131.08);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda 60 jaar verdragen van Rome d.d. 25 maart 2017 (griffienr. 160928.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Europese Raad van 9 en 10 maart 2017 (griffienr. 160844.01);

een, van alsvoren, inzake CAVV/EVA advies over het gebruik door politici van de term genocide (griffienr. 160925);

een, van alsvoren, inzake vertrouwelijke terinzagelegging Verklaring 60 jaar Rome (griffienr. 160928);

een, van alsvoren, ten geleide van twee fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening wijziging Comitologieverordening (182/2011) (griffienr. 160941);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay; Montevideo, 12 december 2016 (griffienr. 160943);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, met Bijlage; Brussel, 14 juli 2016 (griffienr. 160944);

een, van alsvoren, ten geleide van het verlag 60 jaar Verdragen van Rome d.d. 25 maart 2017 (griffienr. 160928.02);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2017 (griffienr. 160964);

een van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel op 2-3 maart 2017 (griffienr. 160932);

een, van alsvoren, ten geleide van het Verslag Informele Raad Buitenlandse Zaken-OS van 16 maart 2017 (griffienr. 160863.01);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Tweede Kamer inzake de doorberekening van toezichts- en handhavingskosten (griffienr. 160969);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake uitvoering begroting XVIII 2016 (griffienr. 160423.01);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, ten geleide van het CTIVD toezichtsrapport nr. 52 (griffienr. 160935);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum in verband met reorganisatie (griffienr. 160939);

een, van de minister van Financiën, inzake consultatiereactie Mid-Term Review Actieplan Kapitaalmarktunie (griffienr. 160921);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 20 en 21 maart te Brussel (griffienr. 160861.02);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 7 en 8 april 2017 (griffienr. 160946);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake Tweede evaluatie Awir: 2009- 2016 (griffienr. 160952).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

2. de volgende missives

een, van het Kabinet van de Koning, houdende de bekrachtiging door Z.M. de Koning van een aantal door de Eerste Kamer aangenomen voorstellen van wet (34086, 34458 en 34607) (griffienr. 160767);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het verslag 2016 (griffienr. 160940).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van R.v.H., inzake de rechtspraak (griffienr. 160933);

een, van N.K.V. te H., inzake opschortingen veilingen (griffienr. 160119.04);

een, van R.d.G. te A., inzake sociaal maatschappelijke problemen (griffienr. 160967).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van C.H. te A., inzake dubbele belasting, emailgedragslijn en overgangssituatie zorgverzekeringen (griffienr. 160911).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de commissie voor Financiën;

een, van E.B.v.d.P., inzake gaspatronen voor drugsgebruik (griffienr. 160929).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.