Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 28 maart 2017
1. 34669

Regeling inwerkingtreding van de goedkeuring Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie met Oekraïne

De fracties van de VVD (Schaap), CDA (Knapen), D66 (Schaper), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Kox), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Van Dijk) leveren inbreng voor het voorlopig verslag.

2. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk