Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034))

- Rondvraag

- Het lid Don (SP) doet kort verslag van een gesprek met een zorgverzekeraar over zorgfraude.
- Op verzoek van het lid Ganzevoort (GroenLinks) zal ambtelijk geïnformeerd worden naar de stand van zaken omtrent de toezegging, gedaan tijdens het mondeling overleg over het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990/33992, C). Hij verwijst naar de besluitvorming in de commissie V&J van heden over de toezeggingen T02051 en T02355.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer