Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 maart 2017
1.
34165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 april 2017.

2.
34372

Computercriminaliteit III

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Hoekstra), D66 (Bredenoord), SP (Gerkens), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Bikker).

3.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 april 2017. Zij spreekt tevens de wens uit te zijner tijd over het wetsvoorstel een plenair debat te houden tezamen met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471).

NB: de inbrengdatum is op aanwijzing van de commissievoorzitter nader bepaald op 18 april 2017, gelet op de beoogde onderzoekstermijn van zes weken.

4.
34471

Modernisering speelcasinoregime

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 april 2017. Zij spreekt tevens de wens uit te zijner tijd over het wetsvoorstel een plenair debat te houden tezamen met het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33996).

NB: de inbrengdatum is op aanwijzing van de commissievoorzitter nader bepaald op 18 april 2017, gelet op de beoogde onderzoekstermijn van zes weken.

5.
34253

Wet versterking positie curator

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

6.
Ontwerpbesluit vergoedingen rechtsbijstand asielzaken

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vragen naar aanleiding van voorhang Ontwerpbesluit aanpassing Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 21 maart 2017.

7.
T02051 en T02355

Toezegging toezending brief over de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van drie protocollen (34.000 VI); Toezegging Informeren over het beoogde tijdpad van ratificatie protocol (34.485 VI)

De commissie besluit de toezeggingen T02051 en T02355 als openstaand te beschouwen, in afwachting van informatie van de staatssecretaris van VWS over het advies van de Raad van State inzake de ratificatie van de protocollen.

8.
E150041, E150042 en E150043

Commissiemededeling: Digitale overeenkomsten voor Europa - Het aanboren van het potentieel van elektronische handel; Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud; Voorstel voor een richtlijn over overeenkomsten voor de online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van VVD (Duthler).

9.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt met belangstelling kennis van het beleggen van een bijeenkomst op 18 april 2017, van 16.00 - 17.00 uur, waarbij het Rathenau Instituut een toelichting zal geven op het rapport "Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving."


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren