Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 24 januari 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (31.145)

- T02110

Toezegging informeren over wijze van implementatie richtlijn dataretentie in andere Europese landen (31.145)

De commissies besluiten de minister van V&J per brief te attenderen op het ontbreken van een reactie op toezegging T02110 in zijn reactie op de toezeggingenrappels van maart en juli jl. (34550 VI, J) en hem te verzoeken zo spoedig mogelijk alsnog een reactie te geven, danwel een indicatie te geven wanneer de Kamer een reactie kan verwachten. De status van de toezegging (openstaand) blijft ongewijzigd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren