34.623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorgMet dit wetsvoorstel wordt de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) met drie jaar verlengd en de definitie van ambulancezorg verduidelijkt.

Deze tijdelijke wet vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2018. Met het oog op die vervaldatum is het van belang dat er duidelijkheid is over de ordening van de ambulancezorg vanaf 2018. Zonder wettelijke ordening vervallen de verantwoordelijkheden van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) voor de meldkamer en de ambulancezorg. De continuïteit van de ambulancezorg zou daardoor niet gewaarborgd zijn.

Vanwege een aantal onzekerheden is besloten om een wetsvoorstel te maken dat met ingang van 2018 de taken en verantwoordelijkheden binnen de ambulancezorg definitief vormgeeft. Er zijn met name onzekerheden over de inrichting van de keten van acute zorg en de rol die zorgverzekeraars daarbij kunnen vervullen en over de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering op de meldkamers. De verwachting is dat over deze ontwikkelingen tijdig – vanaf 2017 – voldoende duidelijkheid bestaat om de ambulancezorg vanaf 2021 definitief in te richten. Dit wetsvoorstel bevat daarom een verlenging van de Twaz tot 2021. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om met dit wetsvoorstel het begrip ambulancezorg te verhelderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 mei 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2017 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2016

titel

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.


Documenten

37