Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2016
1. 34323

Wet aanpassing fiscale eenheid

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Rij) en PvdA (Sent).

2. Holland Casino

Inbreng voor een brief aan de minister van Financiën inzake het voornemen tot oprichting van de rechtspersoon Holland Casino N.V. wordt geleverd door het Lid Prast (D66).

3. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bij de leden van de commissie leeft geen behoefte aan het voeren van een begrotingsdebat over de begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017.
De commissie neemt er nota van dat op 29 november 2016 het voorgenomen gesprek over de Belastingdienst zal plaatsvinden met staatssecretaris Wiebes en enkele ambtenaren. De commissie besluit tot woordelijke verslaglegging van dit gesprek.

4. EU-belastingpakket voor een eerlijk, concurrerend en stabiel belastingsysteem

De commissie besluit het pakket in behandeling te nemen en de voorstellen opnieuw te agenderen wanneer de kabinetsappreciatie ontvangen is.

5. Rondvraag

Het Lid Sent (PvdA) verzoekt om een overzicht van de geplande activiteiten van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren