Stemming moties Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerkingVerslag van de vergadering van 4 oktober 2016 (2016/2017 nr. 2)

Aanvang: 13.58 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (33509),

te weten:

de gewijzigde motie-Bredenoord c.s. over de verdere uitwerking van dataprotectie-by-design als het uitgangspunt voor de elektronische verwerking van medische gegevens (33509, letter Q, was letter P);

de gewijzigde motie-Bredenoord c.s. over overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens over de intensivering van het toezicht op de veiligheid van digitale uitwisseling van medische gegevens (33509, letter R, was letter O).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afgeven over de moties van D66, van mevrouw Bredenoord. Mocht deze wet zodadelijk worden aangenomen, wat de PVV zeker niet hoopt, dan zullen wij deze moties, die gericht zijn op extra aandacht voor de privacy en de veiligheid van medische patiëntgegevens, steunen. Voor de PVV zijn dat belangrijke uitgangspunten. Derhalve kunnen we beide moties steunen, behoudens de in motie R genoemde constatering over het anticiperen op een Europese verordening. De PVV zal wel uitdrukkelijk tegen de wet zelf stemmen.

De voorzitter:

Mijnheer Van Hattem, u hebt in uw stemverklaring gezegd dat u voor de moties bent, behoudens een passage over een Europese databeschermingsverordening in motie R. U bent ervoor of ertegen. U kunt niet zeggen dat u een bepaalde passage niet geschikt vindt.

De heer Van Hattem (PVV):

Wij constateren dat de overweging die D66 in deze motie naar voren brengt inhoudelijk niet . Dat er een Europese verordening aankomt is voor ons geen afweging om hiervoor te zijn. Wij willen niet anticiperen op regelgeving uit Brussel. Het uitgangspunt van de motie om meer privacywaarborgen in te bouwen steunen we wel. Daarom zijn we voor het dictum van de motie.

De voorzitter:

U hebt uw punt gemaakt. Het is duidelijk.


De heer Flierman (CDA):

Voorzitter. Bij afwezigheid van mijn fractiegenote mevrouw Martens, die voor de NAVO in het buitenland verblijft, leg ik een stemverklaring af. Ik leg een stemverklaring af over de moties en de wet zelf.

ICT-ontwikkelingen gaan snel en het is van groot belang dat de beveiliging, de rechten en de privacy van de patiënten, alsook de plichten van zorgverleners, goed geregeld zijn. Dat beoogt het wetsvoorstel. Ook al is op dit moment nog niet alles uitvoerbaar, onze fractie acht het wel belangrijk om het veld nu eindelijk duidelijkheid te geven over wat nu en straks wordt gevraagd. Mede omdat een groot aantal landelijke organisaties en partijen vertrouwen heeft in de uitvoerbaarheid en het belang heeft aangegeven dat er perspectief geschetst wordt, wegen de voordelen van deze wet voor onze fractie zwaarder dan de nadelen. Daarom stemmen wij voor de wet en zullen wij ook voor de beide moties stemmen.


De heer Don (SP):

Voorzitter. Ik spreek namens de fractie van de SP en mevrouw Gerkens, die vandaag ook niet aanwezig is.

We stemmen vandaag over een wet die het niet alleen mogelijk maakt dat we de komende drie jaar generiek toegang geven aan alle zorgdossiers, maar ook dat patiënten digitaal toegang krijgen tot hun medisch dossier. Het gevolg is dat niet alleen de patiënt z'n medisch dossier online kan inzien, maar via de patiënt ook bedrijven die zich relatief eenvoudig toegang tot die gegevens kunnen verschaffen te eigen bate. De opvatting dat de patiënt zelf in staat is deze risico's in zijn totale omvang in te schatten is onjuist. Het is aan de overheid om de patiënt te beschermen tegen deze risico's van het delen van zijn medisch dossier. Met deze wet wordt die bescherming weggenomen. De SP zal daarom tegen deze wet stemmen. Ten aanzien van de moties zullen wij een positieve stem uitbrengen.


De heer Ten Hoeve (OSF):

Voorzitter. Ik heb niet deelgenomen aan het debat. Zoals al is opgemerkt is er nogal wat rumoer over dit wetsvoorstel en er is ook nogal wat wantrouwen. Vandaar dat ik er behoefte aan heb om een stemverklaring af te leggen. Digitale verwerking van medische gegevens is zeer gebruikelijk. Het kan daar niet meer zonder. Dat betekent dat uitwisseling van die gegevens onder omstandigheden ook zeer noodzakelijk is. Het kan daar eigenlijk ook niet meer zonder. Dat betekent dat het noodzakelijk is om regels te stellen en, voor zover er al regels zijn, die aan te scherpen in verband met het privacyaspect. Dat doet dit wetsvoorstel naar mijn stellige overtuiging. Ik zal dus voor het wetsvoorstel stemmen. Omdat beide moties die nu aan de orde zijn dat privacyaspect nog eens onderstrepen zal ik graag voor die moties stemmen.

Ik constateer dat het ingevoegde oordeel in de motie onder letter R over decentrale systemen min of meer aanleiding geeft om als vervolg daarop straks voor de motie onder letter S van het lid Teunissen te stemmen.

De voorzitter:

Die komt vandaag niet in stemming.

De heer Ten Hoeve (OSF):

Inderdaad, maar ik zie dat verband wel heel duidelijk.


De heer Kuiper (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de wet en de twee moties van D66. Ik neem aan dat de stemming over de motie van collega Teunissen volgende week zal plaatsvinden. Wij hebben er in elk geval behoefte aan om het in de fractie daarover te hebben.

Mijn fractie zal, alles afwegend, voor het wetsvoorstel stemmen. De vraag is niet meer of er sprake moet en kan zijn van elektronisch beheer en verwerking van patiëntgegevens, maar hoe wij dat op de juiste wijze en veilig kunnen doen. De debatten van de afgelopen jaren hebben tot gedeelde visies geleid als het gaat om veiligheidsniveaus, privacy en de rol van verzekeraars en artsen. Zeker, het is werk in uitvoering, ook de komende jaren nog. De onderliggende normen en de voorwaarden worden in het wetsvoorstel aangegeven. Naar de mening van mijn fractie wordt nu het maximale gedaan om tot een verantwoorde inrichting te komen. We zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen.

Wij zullen de beide moties-Bredenoord steunen omdat ze in de richting gaan van de normen die in dit debat zo breed zijn besproken.


De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Het was mij even onduidelijk of wij nu alleen over de moties een stemverklaring afleggen of ook over het wetsvoorstel. Ik doe nu maar beide. Sommige plannen zijn qua intentie uitstekend en leveren uiteindelijk too little too late resultaat op. Dat geldt naar ons inzicht voor dit wetsvoorstel. De verbetering van de privacy en de rechten van patiënten zijn een buitengewoon groot goed, maar deze wet regelt dat nog niet, te laat en te weinig concreet. Dat betekent dat wij nu geen meerwaarde zien in dit voorstel. Wij wachten graag tot het wel is verbeterd.


Mevrouw Teunissen (PvdD):

Voorzitter. De moties van mevrouw Bredenoord bevorderen inderdaad de elektronische verwerking van patiëntgegevens. Wij steunen die dan ook van harte. Het risico van de schending van privacy van de patiënt blijft echter ook na de behandeling van het wetsvoorstel een grote zorg van de Partij voor de Dieren. De zeggenschap van de patiënt die deze wet mogelijk wil maken, heeft geen betekenis zolang niet uitgesloten is dat het dossier kwetsbaarder wordt voor misbruik. Mijn fractie had daarom tijdens de behandeling graag meer helderheid gezien over de uitvoerbaarheid van de gespecificeerde toestemming en de privacyrisico's in den brede beter in kaart gebracht willen zien. Wij vinden drie jaar wachten op een waterdicht systeem te lang. Om die reden kan mijn fractie de wet in de huidige vorm niet steunen.

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bredenoord c.s. (33509, letter R, was letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.


Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bredenoord c.s. (33509, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.