T02299

Toezegging De ontwikkelingen van de oplopende bedragen pensioenuitkeringen (CXVII, E)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Rooijen, toe de Kamer te informeren over de ontwikkelingen van de oplopende bedragen pensioenuitkeringen.


Kerngegevens

Nummer T02299
Status voldaan
Datum toezegging 26 april 2016
Deadline 1 september 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen Centraal Planbureau
houdbaarheidseffect
pensioenuitkeringen
toekomstige uitkeringen
Kamerstukken Europees Semester 2016 (CXVII)


Uit de stukken

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei  2016, Pagina 12:

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De voorzitter: Ik begrijp dat het gaat om wat feitelijk aan pensioenen wordt uitgekeerd.

De heer Van Rooijen (50PLUS): Ja. Ik heb de berekeningen van het ABP hier voor me liggen. Die zijn twee jaar geleden publiek gemaakt. Daaruit blijkt dat de uitkeringen in achttien jaar drie keer zo hoog worden. Dan heb ik het nog niet over 30, 40 jaar verder.

De voorzitter: Mag ik suggereren dat de minister van Financiën deze vraag nader bekijkt?

De heer Van Rooijen (50PLUS): Ik heb hem bij de behandeling van het Belastingplan ook al gesteld. Ook toen kreeg ik geen antwoord.

De voorzitter: Dat is des te ernstiger.

Verslag mondeling overleg, vastgesteld 26 mei  2016, Pagina 12:

Minister Dijsselbloem: Dat is buitengewoon ernstig, voorzitter. Wij zullen ons verstaan met het CPB. Ik stel mij zo voor dat, als het CPB kan uitrekenen wat het houdbaarheidseffect is van toekomstige uitkeringen, het ook kan uitrekenen hoe deze stroom zich op macroniveau ontwikkelt. Anders kun je het eerste niet uitrekenen. Het CPB heeft aannames voor de ontwikkeling van de pensioenuitkeringen op macroniveau.

De voorzitter: En over het afgelopen jaar zijn er feitelijke gegevens.

Minister Dijsselbloem: Ik kom daar schriftelijk op terug. Hierover zullen wij ons met het CPB verstaan. Het verschil is dat de Commissie geen rekening houdt met de extra belastinginkomsten in de toekomst, terwijl het CPB dat wel doet.


Brondocumenten


Historie